Ski areál Alšovka na mapy.cz


POKLADNA – mezi parkovištěm a sjezdovkami
(přijímáme PLATEBNÍ KARTY a Flexi Pass CARD (SODEXO) lze také využít CASH BACK).
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA Alschovka.
PŮJČOVNA VYBAVENÍje umístěna na parkovišti ski areálu Alšovka.
– Areál určený, jak pro začínající lyžaře a snowboardisty, tak i pokročilejší a především pro rodiče s dětmi.
– Parkování u horních stanic vleků ZDARMA.
– Sjezdové tratě se 100% pokrytím systémem umělého zasněžování.
– Pravidelné večerní lyžování – úterý, středa, pátek a sobota – osvětlený celý areál.
– 2x občerstvení „U TROLLA“ a stánek „U POKLADNY“.
– Sjezdové tratě upravovány denně rolbou + před nočním lyžováním.
Námi upravované běžecké okrhy v blízkosti areálu.


Velký vlek: 550m – 420 os./hod.
horní stanice 771 m.n.m.
dolní stanice 675 m.n.m.

Malý vlek: 300m – 360 os./hod.
horní stanice 766 m.n.m.
dolní stanice 712 m.n.m.


[1] – modrá – vhodná pro děti a začátečníky (cca 300m)
[2] – červená – střední obtížnost (cca 600m)
[2a] – FREERIDE (cca 250m – první část sjezdovky č.2)
[3] – červená – střední obtížnost (cca 600m)
[4] – snowpark (cca 250m)


PŘEPRAVNÍ ŘÁD HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

(Lanové dráhy a lyžařské vleky)

Horal Venkov z.s.

IČ: 65081200 DIČ: CZ65081200

Spisová značka: L 2667 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sídlo: Osvobozená 191, Klášterec nad Ohří 431 51

na základě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na a lyžařských vlecích, které provozuje

Horal Venkov z.s.. v lyžařském areálu Alšovka

Platí od 1. 1. 2016

Čl. 1

Všeobecné ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou či nepravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat na Horských dopravních zařízeních ve Ski areálu Alšovka a stanovují podmínky pro tuto přepravu.

 1. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku.

 1. Pověřená osoba dopravce je oprávněna kontrolovat jízdenky, dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnost a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 1. Na všech dopravních zařízeních, lyžařských vlecích – mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyže či snowboard, upevněné na nohou (z důvodu bezpečnosti na sjezdových tratích, nejsou přípustné jiné dopravní sportovní prostředky). Dopravní zařízení provozována výhradně v zimní sezoně nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.

Čl. 2

Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena zakoupením jízdního dokladu.

 1. Zakoupením jízdenky společnosti Horal Venkov z.s. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni s těmito Smluvními přepravními podmínkami, ceníkem, pokyny pro užívání sjezdových tratí a tyto se zavazují dodržovat.

 1. Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenky je pouze Horal Venkov z.s. a jim pověřené osoby.

Čl. 3

Jízdní doklad

Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jimž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

 1. Platným jízdním dokladem je:

 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu, je-li dle ceníku prodávána

 2. jízdenka časová

 1. Neplatným je jízdní doklad, a pověřená osoba dopravce je oprávněna jej odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému v případech, kdy jízdní doklad:

 1. je používán bez vyžadované fotografie, je-li vyžadovaná

 2. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití

 3. údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny

 4. je použit neoprávněnou osobou

 5. uplynula doba jeho platnosti

 6. není originálem

 7. slouží ke komerční výuce na sjezdových tratích společnosti bez souhlasu provozovatele

Pověřena osoba dopravce odebrání jízdenky nebo její zablokování v odbavovacím systému cestujícímu písemně potvrdí. Reklamace odebrání jízdenky je možná do 3 dnů od odebrání.

Čl. 4

Placení jízdného, ceny

 1. Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenky časové platí jízdné ve výši stanovené ceníkem.

 1. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny provozovatelem.

 1. Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje stanovené náležitosti.

 1. Jízdenka je nepřenosná pod sankci odebrání jízdenky.

 1. Jednotlivé jízdenky platí pouze v den zakoupení a časové od okamžiku zakoupení.

 1. Cestující je povinen před nástupem na vlek projít odbavovacím zařízením které jízdenku zkontroluje a eviduje, nebo se prokázat platnou jízdenkou pověřené osobě.

 1. Náhrada jízdného se neposkytuje v případě nepříznivého počasí ani v případě technické poruchy.

 1. V případě ztráty jízdenky se náhrada jízdného neposkytuje.

 1. Při koupi sezonní karty, je-li ceníkem pro dané období nabízena, je každý povinen dostavit se osobně s aktuální fotografií, nebo může platbu provést převodem na účet a dodat fotografii a další potřebné údaje elektronicky předem při objednání a následně si kartu vyzvednout na pokladně v areálu. Za vystavení duplikátu je vybírán poplatek. Za zablokování i ztracené karty na přání zákazníka je vybírán poplatek.

Čl. 5

Přeprava dětí

 1. Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 18 let.

 1. Děti s výškou menši, než 125 cm mohou byt přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc.

 1. Zájemci o dětské a juniorské karty musí svůj věk prokázat osobním průkazem (u dětí průkazem pojištěnce či jiným průkazem dle platného ceníku).

 1. Další podmínky pro přepravu dětí a seniorů (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník.

Čl. 6

Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Povinnosti dopravce

Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:

 1. podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášených přepravních podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, webové stránky)

 2. označit místa, která slouží k prodeji jízdenek

 3. označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek

 4. zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu

 5. vyřizovat reklamace služeb ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, kdy pověřený pracovník dopravce vyřizuje reklamace dle zákona

 1. Povinnosti cestujících

Cestující je povinen:

 1. zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje, nebo se prokázat platnou jízdenkou pověřené osobě.

 2. mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby dopravce se jí prokázat

 3. dbát pokynů pověřené osoby dopravce a piktogramů na dráze

 4. zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy

 5. nastupovat a vystupovat z vleku pouze na místech tomu určených

 6. neznečisťovat ostatní cestující, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.

 1. Cestujícím není dovoleno zejména:

 1. nastupovat na vlek na jiném místě než k tomu určeném

 2. vyhazovat za jízdy vleku odpadky či jiné předměty

 3. bránit používání provozních zařízení, vleků

 4. kouřit v celém sportovním areálu krom míst k tomu určených

 5. pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek pohybovat se na sjezdových tratích a vyžadovat přepravu na vleku

 6. poškozovat vleky či jiné zařízeni provozovatele

 7. vstupovat do prostoru vleků či sjezdovek v době mimo provozní dobu

4) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona

Čl. 7

Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1. Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech:

 1. jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví

 2. pokud by mohlo dojít ke škodám na majetku provozovatele či jiné osoby

Čl. 8

Podmínky přepravy zavazadel

 1. Příruční zavazadla – batoh a podobná zavazadla, má právo si cestující vzít sebou bezplatně, cestujícímu nesmí být zavazadlem snížena schopnost zvládat jízdu na přepravním zařízení a nesmí ohrožovat bezpečnost svoji ani ostatních osob

 2. Ostatní zavazadla nejsou dovolena

Čl. 9

Ostatní ustanovení

Tato ustanovení vycházejí především z platných Předpisů mezinárodní lyžařské organizace FIS a ČSN 01 8027 – Značení a zabezpečení v zimním středisku, platné od 01. 01. 2016.

 1. Další specifické podmínky, které platí pro provoz zimního areálu:

 1. provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech a na internetových stránkách provozovatele

 1. pro cestující zejména v zimní sezoně je rozhodující informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních, stavu sjezdových tratí a ty jsou uvedeny na veřejně dostupných kanálech na internetu

 1. cestující, kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny pro jejich užívaní a při jejich nedodržování mohou být vyloučeny z další přepravy a vykázáni z lyžařských tratí

 1. vedení společnosti Horal Venkov z.s. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě za úplatu či bezplatně tréninky a soutěže lyžařů, snowboardistů nebo jiných sportovců na trati

 1. bez souhlasu vedení společnosti Horal Venkov z.s. je komerční výuka lyžování a jízdy na snowboardu zakázána

 1. úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu, sjezdové tratě jsou z důvodů úpravy uzavřené a není povolen vstup na tyto tratě ani po provedené úpravě

 1. podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy a zasněžování tratí provádí i za provozu, trať musí být označena výstražnou tabulí

 1. řidiči sněžných vozidel musí mít při úpravě i běžné jízdě zapnuto výstražně světlo

 1. překážky na trati (sněžná děla, hadice, nebezpečná místa) musí být v dostatečné vzdálenosti označeny, případně ohrazeny oplůtkem, sítí, nebo na těchto překážkách je umístěna bezpečnostní matrace

 1. při provozu sněžných děl je nutno přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit další lyžaře. Nepřejíždět hadice a kabely, nemanipulovat se sněžnými děly.

 1. Závazná pravidla pro užívání sjezdových tratí:

 1. všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, aby ostatní neohrožovali svým chováním ani svou výzbrojí a výstrojí

 1. rychlost jízdy a chování na trati musí odpovídat osobním schopnostem a obecným podmínkám jako je počasí, sněhové poměry, hustota lyžařského provozu apod. V případě nedodržení přiměřené rychlosti jízdy může být osoba toto porušující z přepravy vyloučena a vykázána z lyžařských tratí

 1. lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení, které jim umožňuje přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr musí volit tak, aby neohrožovali ostatní

 1. každý může být předjížděn shora, zprava i zleva avšak pouze v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu. DOSPĚLÍ LYŽAŘI VŽDY BEROU ZVÝŠENÉHO OHLEDU NA DĚTI

 1. při zahájení jízdy, po pauze nebo při křížení tratí se každý musí vizuálně přesvědčit, že trať je nad ním i pod ním volná dříve než začne sjíždět

 1. je zakázáno zastavovat v úzkých nebo nebezpečných místech tratě a v těchto místech se zdržovat. Po pádu musí být trať co nejrychleji opět uvolněna. Zastavení a stání je povoleno pouze na bezpečných a přehledných místech, pouze při okraji sjezdových tratí

 1. pohyb pěšky nahoru i dolů je zásadně na okraji tratě. Chodec nebo skialpinista nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem. Chodcům je vstup do lyžařských tratí, sjezdovek zakázán v zimním období

 1. každý návštěvník je povinen respektovat všechny informace o počasí, stavu tratí, sněhových poměrech právě tak jako značky a výstrahy. POZOR PŘISNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ

 1. při nehodě musí každý účastník nebo svědek poskytnout pomoc, a to zejména přivoláním Horské služby (+420 601 302 636 nebo +420 1210). Je–li o to požádán, pomáhá jí při zásahu.

 1. svědci nebo účastníci nehody jsou povinni Horské službě nebo jiné odpovědné osobě poskytnout své osobni údaje.

Čl. 10

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce společnosti Horal Venkov z.s. Od 1. 1. 2016.

 2. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce – Ski areál Alšovka a na stránkách www.alsovka.cz

V Klášterci nad Ohří, dne 1. 1. 2016

Lukáš Spáčil

Předseda Horal Venkov z.s.

CZ / EN / DE